Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

BEZZWROTNE ŚRODKI 35.000 ZŁ

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA OSÓB W WIEKU 30-74 LAT, KTÓRE NIE PRACUJĄ

ZAPRASZAMY

- KOBIETY,
- ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW (DODATKOWE PUNKTY),
- OSOBY NIEPRACUJĄCE POWYŻEJ 12 M-CY,
- EMERYTÓW I RENCISTÓW,
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE,
- STUDENTÓW,
- OSOBY NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

ZAPEWNIAMY POMOC SPECJALISTÓW!

Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z IV tury naboru (14.06.2017)

Informujemy, że w związku z zakończonym dnia 14.06.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, złożonych przez Uczestników IV tury naboru, która odbyła się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Dotacja na START" w okresie od 12 do 14 czerwca 2017 r., do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 19 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją. Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem o nr 13/CP/4/W/2017 nie został dopuszczony do dalszej oceny z powodu rezygnacji z udziału w projekcie.

Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z III tury naboru (31.05.2017)

Informujemy, że w związku z zakończonym dnia 31.05.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, złożonych przez Uczestników III tury naboru, która się odbyła zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Dotacja na START" w okresie od 15 do 31 maja 2017 r., do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 19 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją.

Ogłoszenie z dnia 26.05.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach IV TURY NABORU, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.30.

Pełna treść ogłoszenia »

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa - Lotnisko" organizuje spotkanie dla przedsiębiorców pn. : "JAK POZYSKAĆ ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA", które odbędzie się w dniu 19.05.2017 (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce.

Program spotkania »

WYMAGANIA WOBEC BENEFICJENTÓW POMOCY W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO WRAZ Z WYMAGANĄ DODATKOWĄ DOKUMENTACJĄ

Dokumenty do pobrania »

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach III TURY NABORU, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r. do godz. 15.30.

Pełna treść ogłoszenia »

Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z II tury naboru (5.04.2017)
Informujemy, że w związku z zakończonym w dniu 5.04.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, które zostały złożone w terminie przez uczestników II TURY naboru, do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 20 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją.

Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z I tury naboru (31.03.2017)
Informujemy, że w związku z zakończonym dnia 31.03.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, złożonych przez uczestników I TURY naboru, do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 20 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją. Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem o nr 13/CP/1/W/2017 nie został dopuszczony do dalszej oceny z przyczyn formalnych.

Ogłoszenie z dnia 15.03.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach II TURY NABORU, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 15.30.

Pełna treść ogłoszenia »

Ogłoszenie z dnia 28.02.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach I tury naboru, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15.30.

Pełna treść ogłoszenia »

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów po uwzględnieniu zwiększenia ilości Uczestników otrzymujących wsparcie finansowe na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej- IV nabór (2017.06.26):
Lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

Ostateczne wyniki rekrutacji - IV nabór, lista skorygowana w związku ze zmianą statusu na rynku pracy Uczestnika/czki projektu (2017.05.15):
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »

Ostateczne wyniki rekrutacji - IV nabór (2017.05.09):
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »
Lista rezerwowa »

Ostateczne wyniki rekrutacji - III nabór (2017.03.29):
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »
Lista rezerwowa »

Ostateczne wyniki rekrutacji - II nabór (2017.02.20):
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »
Lista rezerwowa »

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizują projekt pn. „DOTACJA NA START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

35.000 zł na uruchomienie i rozwój firmy otrzymają osoby w wieku 30-74 lata, które nie pracują i mieszkają w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno.

Do pobrania

Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

  • udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 tysięcy złotych na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • wypłatę wsparcia pomostowego w wysokości do 12 tysięcy złotych wypłacone w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,
  • doradztwo i szkolenia, które przygotują Państwa do napisania biznesplanu oraz uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które należą do poniższych grup:

  • osoby w wieku od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,

oraz rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy należą do jednej z powyższych grup.

Głównym rezultatem projektu będzie powstanie siedemdziesięciu trzech nowych miejsc pracy utworzonych przez 71 osób, które otrzymają dotację na założenie działalności gospodarczej.

Wartość projektu wynosi 3.102.001,37 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3.027.571,37 zł.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi biurami w godzinach od 7.30 do 15.30.

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14a
tel./fax 13 43 611 77 lub 571 386 641
e-mail: dotacja@strefa-szczepancowa.pl
www.strefa-szczepancowa.pl

oraz

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14
e-mail: biuro@kraina-nafty.pl
www.kraina-nafty.pl