Dla inwestorów

Lokalizacja strefy:

 • województwo Podkarpackie,
 • powiat krośnieński,
 • gmina Chorkówka,
 • miejscowość Szczepańcowa.

Opis nieruchomości

Strefa obejmuje obszar ok. 20 ha położony w północno-zachodniej części gminy Chorkówka, w miejscowości Szczepańcowa, przylegający do granicy z gminą miejską Krosno i terenami lotniska. Tereny objęte inwestycją stanowią grunty bezklasowe lub niskich klas rolnych (V, VI), obecnie nieużytkowanych rolniczo. Teren płaski - maksymalna różnica poziomów terenu wynosi ok. 2 m. Wody gruntowe znajdują się na głębokości 2,5 m. Wody opadowe odprowadzane są do lokalnych rowów melioracyjnych.

Na terenie SIIT nie występują stanowiska drzew wysokich, a jedynie zieleń niska. Brak jest ograniczeń ekologicznych (w tym obszarów chronionych i Natura 2000), co potwierdza decyzja Wójta Gminy Chorkówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Teren nie jest objęty ochroną wynikającą z przepisów o ochronie zabytków.

Uzbrojenie terenu

Strefa posiada następujące instalacje sieci urządzeń infrastrukturalnych:

 • sieć dróg wewnętrznych o długości 1,7 km, szerokości 6 m i klasie nośności KR4,
 • możliwość podłączenia do sieci energetycznej - 2 stacje trafo,
 • sieć wodociągowa (miejska),
 • sieć kanalizacji burzowej i sanitarnej,
 • możliwość podłączenia do światłowodu,
 • możliwość podłączenia do sieci gazowej,
 • teren strefy jest ogrodzony i monitorowany.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXII/192/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 kwietnia 2013 r.) teren przeznaczony jest na cele produkcyjne, usługowe, handlowe, składowe i magazynowe.